Tel. (61) 28 27 011 lub (61) 28 27 027

Logo Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu.

Zaproszenie do z??o??enia oferty na dostaw? fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN

Dom Pomocy Spo??ecznej w Jarogniewicach zaprasza do z??o??enia oferty na dostaw? fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu KOMBI VAN.
Przygotowan? ofert? nale??y przes??a? poczt? lub z??o??y? osobi??cie w sekretariacie Domu Pomocy Spo??ecznej w Jarogniewicach, ul. Pozna??ska 25, 64-020 Czempi?? do 31.10.2017 r. do godz. 10:00 w zamkni?tej kopercie opisanej ?SAMOCH??D?.
Z??o??ona oferta musi zawiera?: wype??niony i parafowany formularz umowy, wype??niony i podpisany formularz ofertowy oraz aktualny wydruk z CEIDG lub KRS.
Informujemy, ??e z??o??ona oferta zostanie por??wnana z innymi ofertami, a Zamawiaj?cy zawrze umow? na dostaw? z oferentem, kt??ry przedstawi najkorzystniejsz? cen?. Termin dostawy samochodu up??ywa w dniu 20.12.2017 r.
Szczeg????owy wykaz parametr??w technicznych i wyposa??enia zosta?? przedstawiony w ?Formularzu ofertowym?.
Ze wzgl?du na warto??? zam??wienia nieprzekraczaj?c? 30 000 euro nie maj? zastosowania w niniejszym post?powaniu przepisy ustawy Prawo zam??wie?? publicznych ?? podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam??wie?? publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Post?powanie prowadzone jest zgodnie z procedur? wewn?trzn? Zamawiaj?cego obowi?zuj?c? do kwoty poni??ej progu 30 000 euro.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do:
1. Uniewa??nienia post?powania bez podania przyczyny.
2. Mo??liwo??ci dokonania zmian warunk??w zawartych w zapytaniu przed terminem sk??adania ofert.
Za???czniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wz??r umowy.


Dodano: 23.10.2017 / Autor: mj

 --> Standardowy wygląd
Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Zmiana kontrastu strony
BIP-Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria

Fundusze Europejskie
Bezpieczny i aktywny senior

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROGNIEWICACH

ul. Poznańska 25
64 - 020 Czempiń

tel. (61) 28 27 011
tel. (61) 28 27 027
fax (61) 28 26 110

pomoc@dps.jarogniewice.plO nas

O Domu
Warunki bytowe
Filozofia Domu
Historia Domu
Kadra
Rada Mieszkańców

Procedura przyjęcia

Jak zamieszkać
Świadczenie pracy socjalnej
Zasady odpłatności

Usługi wspomagające

Terapia zajęciowa
Terapia z osobami dementywnymi
Rehabilitacja podstawowa
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Pozostałe

2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl